Home » Travel News » ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร

นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม ที่นี่ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัดลักษณะการปลูกสร้างศาลแห่งนี้ มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสำริดที่จำลองขึ้นแทนเทวรูปพระอิศวรองค์เดิมซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์แล้วส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระเศียรและพระหัตถ์คืนและโปรดให้สร้างรูปจำลองประทานให้เป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนี พร้อมทั้งจำลองอีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวรส่วนองค์จริงนั้น หลังจากที่ได้รับการซ่อมแซมจนมีสภาพสมบูรณ์แล้ว ก็นำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand